بازه زمانی امتحان

بازه زمانی امتحان

سه شنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۹ 1315

بازه زمانی امتحان

 دانشجویان توجه نمایند بازه زمانی امتحان همان زمانی است که استاد تعیین نموده است اگر امتحانی با تاخیر هم شروع شود همان زمان را برای پاسخگویی خواهد داشت.